ยินดีต้อนรับสู่บล๊อก นางสาวอรวรรณ ผิวขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวสวัสดีค่ะ 

ชื่อ นางสาวอรวรรณ   ผิวขาว


 รหัสนักศึกษา 554144123 ชั้นปีที่ 2  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   บล็อกของดิฉันสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ 
ความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อย

ขอขอบคุณที่เข้ามาชมบล็อกของดิฉันโครงการสอน
วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556
 คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


 วัตถุประสงค์
          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
          1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
          2. อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
          3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
         10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
         11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
         12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

 เนื้อหาบทเรียน
                หน่วยการเรียนที่ แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
                หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

 กิจกรรมการเรียนการสอน
             1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2. เทคนิควิธีสอน
              2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
              2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
              2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
                   - การซักถาม
                   - การอภิปราย
                   - การทำแบบฝึกหัด
                   - การแสดงผลงาน

 การบูรณาการกับความพอเพียง
                ความมีเหตุผล
                ความพอประมาณ
                ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  


 การบูรณาการกับความซื่อสัตย์ (integriry)
          เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ (competency) อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

 แหล่งเรียนรู้
          1. ห้องสมุด
        2. อินเตอร์เน็ต
        3. เอกสารประกอบการสอน
        4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
        5. สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
        6. ชุมชนท้องถิ่น

 การวัดและประเมินผล
         1. การวัดผล
           1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
           1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
           1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
           1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
           1.5 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
           1.6 สอบปลายภาค 20 %
        2. การประเมินผล
                          ระดับคะแนน  80 – 100   ค่าระดับคะแนน   A
                          ระดับคะแนน  75 – 79     ค่าระดับคะแนน   B+
                          ระดับคะแนน  70 – 74     ค่าระดับคะแนน   B
                          ระดับคะแนน  65 – 69     ค่าระดับคะแนน   C+
                          ระดับคะแนน  60 – 64     ค่าระดับคะแนน   C
                          ระดับคะแนน  55 – 59     ค่าระดับคะแนน   D+
                          ระดับคะแนน  50 – 54     ค่าระดับคะแนน   D
                          ระดับคะแนน    0 – 49     ค่าระดับคะแนน   E
ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม