ยินดีต้อนรับสู่บล๊อก นางสาวอรวรรณ ผิวขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวสวัสดีค่ะ 

ชื่อ นางสาวอรวรรณ   ผิวขาว


 รหัสนักศึกษา 554144123 ชั้นปีที่ 2  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   บล็อกของดิฉันสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ 
ความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อย

ขอขอบคุณที่เข้ามาชมบล็อกของดิฉันโครงการสอน
วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556
 คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


 วัตถุประสงค์
          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
          1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
          2. อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
          3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
         10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
         11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
         12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

 เนื้อหาบทเรียน
                หน่วยการเรียนที่ แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
                หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

 กิจกรรมการเรียนการสอน
             1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2. เทคนิควิธีสอน
              2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
              2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
              2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
                   - การซักถาม
                   - การอภิปราย
                   - การทำแบบฝึกหัด
                   - การแสดงผลงาน

 การบูรณาการกับความพอเพียง
                ความมีเหตุผล
                ความพอประมาณ
                ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  


 การบูรณาการกับความซื่อสัตย์ (integriry)
          เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ (competency) อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

 แหล่งเรียนรู้
          1. ห้องสมุด
        2. อินเตอร์เน็ต
        3. เอกสารประกอบการสอน
        4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
        5. สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
        6. ชุมชนท้องถิ่น

 การวัดและประเมินผล
         1. การวัดผล
           1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
           1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
           1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
           1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
           1.5 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
           1.6 สอบปลายภาค 20 %
        2. การประเมินผล
                          ระดับคะแนน  80 – 100   ค่าระดับคะแนน   A
                          ระดับคะแนน  75 – 79     ค่าระดับคะแนน   B+
                          ระดับคะแนน  70 – 74     ค่าระดับคะแนน   B
                          ระดับคะแนน  65 – 69     ค่าระดับคะแนน   C+
                          ระดับคะแนน  60 – 64     ค่าระดับคะแนน   C
                          ระดับคะแนน  55 – 59     ค่าระดับคะแนน   D+
                          ระดับคะแนน  50 – 54     ค่าระดับคะแนน   D
                          ระดับคะแนน    0 – 49     ค่าระดับคะแนน   E
ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม

32 ความคิดเห็น:

 1. หมูน้อยจ๋าาา บล๊อกหมูสีสันเยอะมากมายเลย น่ารักดีนะ สดใส่ น่าอ่านมากๆ ครบทุกอย่างตามที่อาจารย์บอกเกือบหมดแล้ว แต่ขอใหหมูปรับรูปในหลวงไว้บนสุดหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนเพื่อมาแทนรูปเดิมเพื่อลดปัญหาเรื่องความเหมาะนะครับ [สารจากใจ สวยมากๆ สดใสน่ารักกว่าของเราอีกจ้าา]

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุนมากๆๆ เดียวเราจะแก้ไขในส่วนนั้น ^^

   ลบ
 2. บล็อกโดยรวมสวยค่ะ สีสีนสบายตาดี ไม่จี๊ดจ๊าด จนแสบตา สวยจ้า

  ตอบลบ
 3. สีสันเยอะดีดูแล้วสวยมากคะ หัวบล๊อกก็มีลวยลายรูปโปรไฟล์ก็สะดุดตาดีคะ เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

  ตอบลบ
 4. สวัสดีครับน้องหมู บล็อกนี้ทำได้ดีมากครับ สีสันดูเยอะดีครับ // เริ่มจากหัวบล็อกนะครับ ดูโดดเด่นมากครับ ทั้งตัวหนังสือและ รูปภาพประกอบ ดูเป้นธรรมชาติมากครับ ดูสะดุดตา // เรื่องเนื้อหาเท่าที่ได้อ่านดูแล้ว ถือว่าจัดเรียบเรียงเนื้อหาได้ดีครับ ไม่น้อยไม่เยอะจนเกินไป และเนื้อหาครอบคุมดีครับ แต่อยากให้เพิ่มลูกเล่นพวกตัวการ์ตูนหรือไม่ก็รูปภาพกันหัวข้อเล็กๆ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมมีความสนใจมากขึ้นนะครับ แต่โดยรวมแล้วถือว่าทำออกมาได้ดีครับ // องค์ประกอบด้านข้างหรือเนื้อหา รูปภาพหรือวีดีโอประกอบบทเรียน ถือว่ามีความน่าสนใจครับ // สรุปโดยรวมแล้วถือว่าดีครับ สู้ๆนะครับ... ^_^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุนมากๆ พี่แอม เดียวจะกลับไปปรับปรุงในส่วนนั้น ^^

   ลบ
  2. หัวบล็อกออกแบบได้สวยงาม ตัวหนังสือสีสันสดใส ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสืออ่านได้ง่าย มีรูปภาพ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างก็มี วิดีโอ บทความ รูปภาพ จัดแต่งได้แบบเรียบง่ายแต่ดูแล้งสวยงามสบายตาดูแล้วไม่น่าเบื่อ โดยรวมสวยมากเลย

   ลบ
 5. บล็อกของหมูนะ >> หัวบล็อกออกแบบได้สวยงาม ตัวหนังสือใหญ่เด่นชัดดี ส่วนเนื้อหาบทควาก็ใช้สีสันที่สดใส อ่ายได้ง่ายสบายตา และเนื้อหาด้านข้างก็แบ่งเป็นส่วนได้แบบเรียบง่ายทำให้คนที่ได้เข้ามาชมอ่านแล้วไม่น่าเบื่อโดยรวมถือว่าดีจ๊ะ ^^ ก็ขอให้รักษาคุณภาพงานที่ดีแบบนี้ต่อไปนะ

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อกออกแบบได้สวยมากแต่ถ้าใส่สีสันตรงตัวหนังสือน่าจะเด่นนะคะ เนื่อหาครบถ้วน สื่อต่างๆครบถ้วนเข้ากับเนื้อหาทุกประการ สีสันเป็นที่ดึงดูดน่าสนใจมากๆคะ สามารถอ่านได้ง่าย มองดูแล้วแยกหัวข้อได้เป็นข้อๆหาข้อมูลได้ง่ายโดยรวมแล้วดีมากคะ พัฒนางานดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ สู้ๆๆ

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกสวยงามมากครับออกแบบได้ดีหัวข้อเด่นดีมาก ส่วนเนื้อหาดีครับสีสันหลากหลายดีมากทำให้น่าสนใจน่าอ่าน แต่น่าจะใส่ภาพประกอบเพื่อนความไม่น่าเบื่อจนเกินไปเพราะตัวหนังสือเยอะ ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ น่าสนใจ ทั้งวีดีโอและลิ้งความรู้อื่น ๆ
  โดยส่วนรวมแล้วถือ ว่าออกแบบมาได้สวยครับ ทั้งการจัดวางเนื้อหาและสีสัน :')

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค้ะ! หัวบล็อกสีสันสวยงามมากเลย ดูแล้วเพลินตา ไม่แสบตา การตกแต่งบล็อก เน้นธรรมดา มองแล้วดูดี เก๋ไปอิ๊กแบบนะคะ ส่วนเนื้อหาได้ความรู้เยอะเลยทีเดียว น่าสนใจจิง ๆ คะ สีตัวหนังสืิอใช้การไล่สีเพิ่มลูกเล่นได้น่าอ่านมากคะ รวมทั้งคลิปวิดีโอที่ไห้ความรู้ประกอบ โดยรวมแล้วเป็นบล็อกที่ดีมาก ๆ ค่ะ ^ ^

  ตอบลบ
 10. สวัสดีครับ เริ่มจากหัวบล็อก สวย มีการออกแบบได้เป็นอย่างดี ในส่วนของเนื้อหา เหมาะสม มีเนื้อหาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เราว่าน่าจะปรับขนาดในส่วนของเนื้อหาให้แคบกว่านี้หน่อย จะทำให้ดู ตัวหนังสือน่าอ่าน มากยิ่งขึ้น ด้านข้าง สมบูรณ์ดี มีทั้ง VDO และรูปภาพ ประกอบเหมาะสมดีครับ สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 11. หัวบล็อกสีสันสวยงามมากค่ะตัวหนังสือโดเด่นดึงดูดความสนใจดีในส่วนของเนื้อหาตัวหนังสือตัวเล็กไปนิดนึงนะค่ะปรับไห้ดูใหญ่อีกนิดนึงจะดีมากเลยค่ะโดยรวมแล้วดีมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 12. เริ่มจากหับล็อกเลยน่ะจร๊ หัวบล็อกสวยดีจร้า ออกแบบได้เก๋ดีไม่เหมือนใครแต่รูปในหัวบล็อกเราว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น่ะ ส่วนเนื้อหาก้อหน้าสนใจมากสีแต่ตัวหนังสือช่วงท้ายๆๆมันใกล้เคียงกันไปหน่อย สีพื้นหลังดูแล้วก้อสบายตาดี รูปภาพและวิดีโอที่นำมาก้อน่าสนใจดีแต่มันน้อยไปนิดสำหรับรูปภาพน่ะ ส่วนองค์ประกอบโดยรวมถือว่าโอเคแล้วจร้า

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2556 01:39

  สวัสดีค่ะ นางสาวอรวรรณ ผิวขาว หัวบล็อกสวยดีตกแต่งได้สวยมากไม่รกจนเกินไปแระก้อไม่เรียบจนเกินไปการจัดวางสีและตัวอักษรกลมกลืนกับพื้นหลังของรูปมากโดยรวมแล้วดูแล้วสวยมากส่วนเนื้อหากำลังดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปแต่ตัวหนังสือเล็กไปนิดหนึ่งแต่สามารถสร้างความน่าสนใจตรงที่มีตัวขั้นข้อความที่น่ารักและดึงดูดผู้อ่านเป็นอย่างมากทำให้อ่านไม่เบื่อเรยถึงแม้เนื้อหาจะมากแค่ไหนก็ทำให้อ่านได้จนจบการใส่สีตัวอักษรหลายหลายไม่ฉูดฉาดมากเกินไปสบายตาวีดีโอจัดเรียงตามความสำคัญได้เหมาะสมมากแถมยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่แปลกใหม่มากมายทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยบล็อกนี้สมบูรณ์มากค่ะคุณอรวรรณ ผิวขาว

  ตอบลบ
 14. หัวบล็อกออกแบบได้สวยงามมากค่ะน่ารักดี แต่พื้นหลังโดนเด่นเกินไปมันทำให้ตัวหนังสือไม่เด่น
  เนื้อหามากพอสมควรและน่าสนใจ ตัวหนังสือสีสวยงามสบายตาอ่านได้ง่าย
  และลิงค์ด้านข้างมีเนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

  ตอบลบ
 15. หัวบล๊อกสดใส พื้นหลังดูสบายตา สีตัวอักษรอ่านได้สบายตา วิดีโอ ภาพประกอบเข้ากับเนื้อหาได้ดี

  ตอบลบ
 16. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 17. สวัสดีคะเพื่อนหมูส่วนหัวบล็อกดูสวยและเด่นเป็นเอกลักษณ์ดีเนื้อหาดูเยอะการตกแต่งรูปภาพในเนื้อหาดูสวยดีไม่รกจนเกินไปส่วนเรื่องชื่อเพื่อนครบสมบูรณ์ดีจัดเรียงบล็อกได้เท่ากันดีสีสันตัวอักษรดูแล้วสบายตามาก คลิปวิดีโอดูน่าสนใจมากรวมๆแล้วบล็อกของหมูดูดีมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 18. หมู อรวรรณ : หัวบล็อกออกแบบได้สวยดีจ้า เนื้อหาน่าสนใจมากเลย สื่อวีดีโอต่างๆก็น่าสนใจ โดยรวมแล้ว ดีมากเลยจ้า :)

  ตอบลบ
 19. นางสาวอรวรรณ ผิวขาว หัวบล็อกสวยดีตกแต่งได้สวยมากไม่รกจนเกินไปแระก้อไม่เรียบจนเกินไปการจัดวางสีและตัวอักษรกลมกลืนกับพื้นหลังของรูปมากโดยรวมแล้วดูแล้วสวยมากส่วนเนื้อหากำลังดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปแต่ตัวหนังสือเล็กไปนิดหนึ่งแต่สามารถสร้างความน่าสนใจตรงที่มีตัวขั้นข้อความที่น่ารักและดึงดูดผู้อ่านเป็นอย่างมากทำให้อ่านไม่เบื่อเรยถึงแม้เนื้อหาจะมากแค่ไหนก็ทำให้อ่านได้จนจบการใส่สีตัวอักษรหลายหลายไม่ฉูดฉาดมากเกินไปสบายตาวีดีโอจัดเรียงตามความสำคัญได้เหมาะสมมากแถมยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่แปลกใหม่มากมายทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยบล็อกนี้สมบูรณ์มากค่ะคุณอรวรรณ ผิวขาว

  ตอบลบ
 20. สวัสดี "หมู" จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้แล้วรู้สึกว่าสะดุดตา เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ เนื้อหาเท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้ว อ่านง่าย สีสันตัวหนังสือหรือพวกรูปภาพทำให้หน้าอ่านมาก องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีการสอดแทรกคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆและความพอเพียงครบสมบูรณ์ดี เราสามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำได้ กล่าวโดยราวแล้วทำออกมาได้ค่ะ

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะ หมู จากที่ได้ดูมานั้น หัวบล็อกสวยมากค่ะ การตกแต่ดูดีมากเลยค่ะ เนื้อหานะค่ะ มีเนื้อหาครบค่ะ มีสีสันที่สวย อ่ายแล้วสบายตา การตกแต่งส่วนเนื้อหาก็สวยค่ะ รูปคั่นเข้ากับสีของตัวหนังสือค่ะ การตกแต่งโดยรวม สวยงามมากค่ะ ตกแต่งแบบเรียบง่าย ดูไม่เยอะจนเกินไป พื้นหลังก็สวยงาม ดูสบายตาค่ะ

  ตอบลบ
 22. สวัสดีค่ะ หมู จากการที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้นะคะ เข้ามาดูแล้วสะดุดตาหัวบล็อกมากค่ะ ทำได้สวยมากๆดูแล้วไม่เหมือนใครเลยค่ะ เนื้อหาครบถ้วนดีมากๆค่ะ อ่านแล้วสบายตา ส่วนวีดีโอก็น่าสนใจมากค่ะดูแปลกใหม่ดี สีพื้นหลังก็เข้ากันมากๆโดยรวมถือว่าทำได้ดีมากๆๆเลยนะคะ

  ตอบลบ
 23. การที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อก เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกคนอื่นๆ แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร แต่ตัวหนังสือสีจางเกินไป มีรูปภาพที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก ดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วสวยและดุดีมาก น่าเอาไปเป้ตัวอย่างในการทำบล็อก

  ตอบลบ
 24. ก็สวัสดีน่ะคับ จากการที่ผมได้พิจจารณาดูเเล้ว ส่วนของหัวบล็อกนั้น ดูสวยงาม ไม่รกจนเกินไปน่ะคับ อักษรตัวหนังสือต่างๆน่ะคับดูเเล้วจัดว่าดีมาดเลยทีเดียว สีตัวอักษรก็เหมาะสมกับพื้นหลังดีคับอ่านเเล้วสบายดา เเถบด้านข้างครบถ้วนสวยงามดีคับ เนื้อหาดูเเล้วใช้ได้เลยคับ จากการที่ผมได้ดูเเล้วคับ เอาไปเลย 9 เต็ม 10 คับ

  ตอบลบ